Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van Feestverhuur Drechtsteden

 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden van Feestverhuur Drechtsteden wordt verstaan onder:

1.1.1. Feestverhuur Drechtsteden: Feestverhuur Drechtsteden, gevestigd te Zwijndrecht;

1.1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Feestverhuur Drechtsteden producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Feestverhuur Drechtsteden een overeenkomst aangaat of met wie Feestverhuur Drechtsteden in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

1.1.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Feestverhuur Drechtsteden en

opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. Alsmede alle

(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.1.4. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen,

schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door

Feestverhuur Drechtsteden, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

1.1.5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Feestverhuur Drechtsteden voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

1.1.6. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

1.1.7. Website: www.feestverhuurdrechtsteden.nl, de website van Feestverhuur Drechtsteden.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van

toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Feestverhuur

Drechtsteden en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.

2.2. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden

slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Feestverhuur Drechtsteden schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. In alle gevallen waarin de overeenkomst met opdrachtgever eindigt, blijven deze

algemene voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen Feestverhuur Drechtsteden en opdrachtgever voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

 

 1. Algemeen

3.1. Feestverhuur Drechtsteden heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van brochures en website te wijzigen.

3.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in brochures, flyers of op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.

3.3. Type en spelfouten zijn voorbehouden.

3.4. Schriftelijke correspondentie kan per brief dan wel per e-mail en Whatsapp plaatsvinden.

 

 

 

 1. Offertes

4.1. Alle offertes, prijscouranten en prijzen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend tot het

moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.

4.2. Tenzij anders vermeld, hebben alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, een geldigheidsduur van twee dagen.

4.3. Een opdracht wordt pas geacht te zijn geaccepteerd, nadat deze door Feestverhuur

Drechtsteden schriftelijk is bevestigd. Tevens aanvullingen, opdrachtwijzigingen of andere afspraken worden pas geacht te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door Feestverhuur Drechtsteden.

 

 1. Overeenkomst

5.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer Feestverhuur Drechtsteden een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt door middel van een schriftelijke bevestiging.

5.2. Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in offertes en overeenkomsten, brochures en op de website, gelden als een weergave bij benadering. Hierbij mag de opdrachtgever erop rekenen dat afwijkingen de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde producten van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen en tekeningen in de door Feestverhuur Drechtsteden verzonden bescheiden en op de website vermelde informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

5.3. Feestverhuur Drechtsteden is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.

5.4. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of

voorwaarden, worden pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door Feestverhuur

Drechtsteden.

 

 1. Prijzen

6.1. Prijzen in offertes en/of overeenkomsten, brochures, flyers of op de websites van

Feestverhuur Drechtsteden zijn, tenzij anders vermeld: uitgedrukt in Euro’s; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en orderkosten; exclusief kosten voor verpakkingen, in- en uitlading en verzending. Voor artikelen die verhuurd worden geldt dat de vermelde prijzen ook exclusief borg zijn, tenzij anders vermeld.

6.2. Elke verandering van de factoren die van invloed zijn op de prijs, waaronder

aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer

verschuldigde heffingen, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Feestverhuur Drechtsteden doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door Feestverhuur Drechtsteden geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in art. 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3. Opdrachtgever vrijwaart Feestverhuur Drechtsteden voor alle kosten en schade die voor Feestverhuur Drechtsteden mochten voortvloeien uit het feit:

6.3.1. Dat opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of

6.3.2. Dat opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Feestverhuur

Drechtsteden en/of autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare

belasting in een relevante EU-lidstaat.

 

 1. Betaling

7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf per bank, door middel van overschrijving óf betaling via Ideal óf per digitaal betaalverzoek bij óf voor levering plaats te vinden, zonder enige korting. Het totale factuurbedrag, inclusief eventuele borg, dient voor levering te zijn bijgeschreven op het op de factuur vermelde rekeningnummer. Bij bestelling van feestartikelen via de webshop dient betaling altijd via betaling per Ideal plaats te vinden, bij het plaatsen van de bestelling.

7.2. In geval van opdrachten ter vervaardiging van speciale artikelen, zijnde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, dient opdrachtgever binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van Feestverhuur Drechtsteden een aanbetaling van 100% te doen. Wanneer (af)levering plaats vindt binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, dient bij de totstandkoming van betreffende overeenkomst per ommegaande een betaling van 100% te worden verricht.

7.3. Opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.

7.4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het verschuldigde bedrag aan Feestverhuur Drechtsteden, heeft Feestverhuur Drechtsteden het recht aan hem ter hand gestelde bescheiden door of namens opdrachtgever, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld. Bovendien is Feestverhuur Drechtsteden bij in gebreke blijven van opdrachtgever gerechtigd zijn uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld met als risico dat de door de opdrachtgever gewenste artikelen niet meer (voldoende) op voorraad zijn.

7.5. Opdrachtgever is verplicht Feestverhuur Drechtsteden alle buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een

procedure te vergoeden, indien opdrachtgever ook na tenminste drie betalingsherinneringen en na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald.

7.6. Wanneer er sprake is van verkoop van artikelen behoudt Feestverhuur Drechtsteden zich het eigendom van geleverde producten voor, tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclusief eventuele rente, incassokosten en dergelijke, betaald en door Feestverhuur Drechtsteden geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde producten inmiddels bewerkt of verwerkt zijn in andere producten.

7.7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Feestverhuur Drechtsteden, tenzij hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.

7.8. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.

7.9 Wanneer er sprake is van verhuur zal er door Feestverhuur Drechtsteden, per verhuurd artikel, een bedrag aan borg in rekening worden gebracht en zal worden opgenomen in de factuur. Betaling van de borg dient vooraf te geschieden door middel van betaling van de factuur.

7.10 Nadat de artikelen schoon, droog en zonder schade retour zijn ontvangen van opdrachtgever, zal de betaalde borg per bank aan opdrachtgever worden betaald.

7.11 Indien gehuurde artikelen vies, nat of beschadigd worden ingeleverd, zonder schriftelijke toestemming van Feestverhuur Drechtsteden, zal (een gedeelte van) de borg worden ingehouden, zulks ter beoordeling van Feestverhuur Drechtsteden.

 

 1. Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever

8.1. Opdrachtgever zal aan Feestverhuur Drechtsteden de alle voor de uitvoering van

Feestverhuur Drechtsteden werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.

8.2. Opdrachtgever zal op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.

8.3 Opdrachtgever zal, indien er sprake is van verhuur, de gehuurde artikelen zo snel mogelijk controleren op gebreken.

8.3.1 Opdrachtgever zal de gehuurde artikelen grondig controleren, indien deze door hemzelf/haarzelf voor deze door opdrachtgever worden getransporteerd. Eventuele gebreken dienen direct te worden doorgegeven. Wanneer de opdrachtgever hier nalatig in is, kan (een deel van) de borg worden ingehouden voor reparatie/vervanging van het artikel.

8.3.2 Opdrachtgever zal de gehuurde artikelen grondig controleren, uiterlijk binnen één uur na ontvangst, indien deze door Feestverhuur Drechtsteden dan wel door een derde, door Feestverhuur Drechtsteden, ingehuurde partij is getransporteerd. Eventuele gebreken dienen direct, schriftelijk te worden doorgegeven, indien mogelijk inclusief foto’s. Wanneer de opdrachtgever hierin in gebreke blijft, kan (een deel van) de borg worden ingehouden voor reparatie/vervanging van het artikel, zulks ter beoordeling van Feestverhuur Drechtsteden.

 

 1. Ontbinding van de overeenkomst

9.1 Huurder mag de overeenkomst schriftelijk tot 7 dagen voor de overeengekomen levertermijn kosteloos annuleren, hierna wordt 50% van de daghuurprijs van de betreffende artikelen in rekening gebracht. Bij annulering binnen 48 uur voor de overeengekomen levertermijn bedragen de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.

9.2.1 Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is Feestverhuur Drechtsteden gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

9.2.2. De overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of

gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Feestverhuur Drechtstedens andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Feestverhuur Drechtsteden tot enige schadevergoeding is gehouden.

9.2.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn respectievelijk alle

vorderingen van Feestverhuur Drechtsteden op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Feestverhuur Drechtsteden gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Feestverhuur Drechtsteden en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Feestverhuur Drechtsteden in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

9.3. Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van

art. 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien Feestverhuur Drechtsteden enige overeenkomst met opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaan making geeft als bedoeld in art. 6:278 lid 2 BW

 

 1. Leveringstermijn

10.1. Opgegeven levertijden, schriftelijk dan wel mondeling, zijn slechts een benadering,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2. De overeengekomen levertijd begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke

orderbevestiging door Feestverhuur Drechtsteden, mits de opdrachtgever Feestverhuur

Drechtsteden alle voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld. Indien door Feestverhuur Drechtsteden een aanbetaling is bedongen, begint de overeengekomen levertijd te lopen vanaf de dag van ontvangst van deze aanbetaling door Feestverhuur Drechtsteden.

10.3. Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op

(schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het

desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

10.4. Feestverhuur Drechtsteden heeft ten alle tijden het recht de producten en of diensten in gedeelten (af) te leveren en afzonderlijk te factureren. Tenzij de deelzending geschiedt op verzoek van opdrachtgever, dienen verzendingskosten als bedoeld in artikel 5 lid 5.1 slechts eenmaal in rekening te worden gebracht voor de order als geheel.

 

 1. Levering

11.1. Feestverhuur Drechtsteden heeft het recht leveringen door derden te laten leveren.

11.2. Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit

voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening van opdrachtgever.

11.3. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien

opdrachtgever geen nadere aanwijzingen verstrekt aan Feestverhuur Drechtsteden, door

Feestverhuur Drechtsteden als goed koopman bepaald, zonder hiervoor enige

aansprakelijkheid te dragen.

11.4. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever.

11.5. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

11.5.1. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder;

11.5.2. Indien de producten door of namens opdrachtgever worden afgehaald; door de in

ontvangst name van de producten;

11.5.3. Bij verzending door een vervoermiddel van Feestverhuur Drechtsteden; door

aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres.

11.6. De producten zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment van levering. Het transportrisico ligt te allen tijde bij opdrachtgever, zo nodig dient opdrachtgever zich

hiertegen te verzekeren.

11.7. Opdrachtgever zal zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, wanneer hij de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afneemt. Feestverhuur Drechtsteden is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verhuren of verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.

11.8. In geval van verhuur zullen de bestelde artikelen tot aan de eerste drempel worden bezorgd, op voorwaarde dat er direct voor de deur kan worden geparkeerd (binnen 5 meter). Indien er niet voor de deur kan worden geparkeerd, behoudt vervoerder zich het recht om de artikelen naast de auto te lossen.

11.9. Wanneer gehuurde artikelen weer worden opgehaald, dient opdrachtgever de gehuurde artikelen op dezelfde plaats aan te bieden als waar vervoerder de artikelen heeft gelost bij levering.

11.10. Opdrachtgever kan bij het bestellen, via Whatsapp of per of per e-mail een verzoek indienen tot bezorging op een etage tegen een toeslag. Een verzoek geeft echter geen recht op inwilliging, Feestverhuur Drechtsteden zal op basis van afweging van verschillende factoren het verzoek al dan niet inwilligen en dit schriftelijk bevestigen. Er dient een lift aanwezig te zijn, waar de door de opdrachtgever gehuurde artikelen in passen. Dit is op verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Wanneer artikelen niet passen, heeft opdrachtgever geen recht op bezorging op etage. Bezorgen op een etage binnen huis of bedrijf is niet mogelijk.

11.11. Bij bezorging op etage, buitenshuis en met lift, is altijd een toeslag van toepassing. De hoogte van de toeslag is onder andere afhankelijk van de te leveren artikelen en altijd op aanvraag.

 

 1. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten

12.1. Feestverhuur Drechtsteden verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Feestverhuur Drechtsteden kan opdrachtgever niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

12.2. Opdrachtgever vrijwaart Feestverhuur Drechtsteden ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de producten op intellectuele

eigendomsrechten van derden, indien opdrachtgever Feestverhuur Drechtsteden een

specifieke opdracht geeft op basis van een ontwerp dat niet van Feestverhuur Drechtsteden afkomstig is.

12.3. Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Feestverhuur Drechtsteden, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

12.4. Industriële eigendomsrechten van Feestverhuur Drechtsteden, alsmede rechten op een handelsnaam, blijven exclusief bezit van Feestverhuur Drechtsteden.

12.5. Indien Feestverhuur Drechtsteden opdrachtgever het recht verleent van enig recht als bedoeld in art. 10 lid 4 gebruik zal maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. Feestverhuur Drechtsteden heeft geen plicht tot betaling van enige vergoeding aan opdrachtgever of derden ter zake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.

 

 

 

 1. Reclamaties en aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtgever is verplicht om bij levering te onderzoeken of de producten en/of

diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

13.2 Voor verkoopproducten geldt dat indien het geleverde niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst, dient opdrachtgever Feestverhuur Drechtsteden hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk zeven dagen na ontvangst van het product of de dienst, schriftelijk van op de hoogte te brengen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen zeven dagen geconstateerd kunnen worden, dienen onmiddellijk na constatering, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het product of de dienst, schriftelijk gemeld te worden bij Feestverhuur Drechtsteden.

13.3 Voor verhuurproducten geldt dat indien het geleverde niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst, de opdrachtgever Feestverhuur Drechtsteden hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 4 uur na ontvangst van het product of de dienst, schriftelijk op de hoogte brengt.

13.4. Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen zo spoedig mogelijk, zoals beschreven in art. 11 lid 1, na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, mét foto waaruit de klacht blijkt. Bij gebreke van één van voornoemde eisen, heeft Feestverhuur Drechtsteden het recht de klacht naast zich neer te leggen.

13.5. Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, mits het product zich nog in de staat bevindt, zoals het was bij levering.

13.6. Geringe of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen niet als grond voor klachten dienen.

13.7. Indien een klacht een deel van de order betreft, kan dit geen aanleiding geven tot

afwijzing van de order als geheel, tenzij de order als geheel daardoor als onbruikbaar moet worden beschouwd.

13.8. In geval van een geldende klacht, is Feestverhuur Drechtsteden tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende product of de dienst of wel het crediteren van de opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende product. Hierin heeft Feestverhuur Drechtsteden een vrije keus.

13.9. Het staat voor opdrachtgever niet vrij het product te retourneren, zonder dat

Feestverhuur Drechtsteden daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

13.10. Een klacht geeft nimmer reden tot opschorting van de betalingsverplichting of andere verplichtingen van opdrachtgever jegens Feestverhuur Drechtsteden.

 

 1. Garantie

14.1. Feestverhuur Drechtsteden geeft 12 maanden garantie op producten die zij verkoopt, mits Feestverhuur Drechtsteden schriftelijk op de hoogte is gesteld van de klacht, zoals bepaald in art. 11 lid 2 en mits alle instructies door Feestverhuur Drechtsteden verstrekt, met betrekking tot het gebruik van product, correct zijn opgevolgd. Deze garantieperiode vangt aan op de datum van facturatie en geldt voor

verhuurbedrijven, verenigingen, organisatiebureaus en soortgelijke bedrijven en andere organisaties die de producten van Feestverhuur Drechtsteden niet (vrijwel) dagelijks gebruiken.

14.2. Garantie geldt uitsluitend voor gebreken van het materiaal en fabricagefouten.

 

14.3. Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik van het

product voor andere doeleinden dan bedoeld, normale slijtage en gebreken als gevolg van montage en/of installatie en onderhoud en/of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.

14.4. In geval van garantie is Feestverhuur Drechtsteden tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende product of de dienst of wel het crediteren van de opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende product. Hierin heeft Feestverhuur Drechtsteden een vrije keus.

14.5. Indien Feestverhuur Drechtsteden het product niet zelf heeft vervaardigd, geeft

Feestverhuur Drechtsteden geen garantie die verder reikt dan de garantie van de producent van het product aan Feestverhuur Drechtsteden geeft.

14.6. Feestverhuur Drechtsteden verstrekt geen garantie op gebruikte producten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Feestverhuur Drechtsteden.

14.7. Garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens

Feestverhuur Drechtsteden heeft voldaan.

14.8. Als uitzondering op het onder 14.1 bepaalde gelden bijvoorbeeld (indoor)speelplaatsen en/of andere inrichtingen waar de producten van Feestverhuur Drechtsteden (vrijwel) dagelijks gebruikt worden.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

15.1. Feestverhuur Drechtsteden is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte

schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van producten.

15.2. De aansprakelijkheid van Feestverhuur Drechtsteden jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is Feestverhuur Drechtsteden aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

15.3. Feestverhuur Drechtsteden is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van het product of uit gebruik van het product in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

 

 1. Toepasselijk recht

16.1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in art. 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat Afdeling 3, Titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

16.2. Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Feestverhuur Drechtsteden en opdrachtgever op basis van derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Art. 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

 

Artikel 14. Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.