Veilig winkelen

Privacy statement Feestverhuur Drechtsteden

Feestverhuur Drechtsteden, gevestigd aan deVoltastraat 6a-19, 3335 KK te Zwijndrecht, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens Feestverhuur Drechtsteden

Feestverhuur Drechtsteden
www.feestverhuurdrechtsteden.nl
Venusstraat 13
3331 SZ Zwijndrecht
06-41642259

Persoonsgegevens die wij verwerken

Feestverhuur Drechtsteden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningen/of KvK-nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@feestverhuurdrechtsteden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Feestverhuur Drechtsteden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Feestverhuur Drechtsteden analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• Het afhandelen van uw betaling. U heeft de mogelijkheid te betalen per bank, Ideal, Tikkie of contant
• Feestverhuur Drechtsteden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die nodig zijn om onze belastingaangifte te kunnen verzorgen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Feestverhuur Drechtsteden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Feestverhuur Drechtsteden ) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Feestverhuur Drechtsteden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam: maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
uitvoering van de overeenkomst;
• Adresgegevens : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
uitvoering van de overeenkomst;
• Telefoonnummer : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
uitvoering van de overeenkomst;
• E-mailadres : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor
uitvoering van de overeenkomst;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of
telefonisch: maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor uitvoering
van de overeenkomst;
• Bankrekeningnummer : maximaal 7 jaar indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is
voor uitvoering van de overeenkomst;


Delen van persoonsgegevens met derden

Feestverhuur Drechtsteden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feestverhuur Drechtsteden blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Feestverhuur Drechtsteden gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Feestverhuur Drechtsteden gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed
te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste
bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Feestverhuur Drechtsteden en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@feestverhuurdrechtsteden.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Feestverhuur Drechtsteden wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Feestverhuur Drechtsteden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via
info@feestverhuurdrechtsteden.nl.